Algemene informatie 

Als organisatie biedt Dunamis Bewindvoering u graag de juiste dienstverlening.  Wij kunnen dit echter niet doen zonder de juiste gegevens. Daar waar het gaat om persoonsgegevens hebben wij de overtuiging dat wij als organisatie hier met de grootste zorg mee om dienen te gaan. Alle bij Dunamis Bewindvoering bekende persoonlijke gegevens worden daarom vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking zullen stellen. Bescherming van deze gegevens staat bij ons zeer hoog in het vaandel en bij verwerking hiervan houden wij rekening met alle geldende wet- en regelgeving. Dit houdt in dat bij Dunamis Bewindvoering de omgang met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is.  

 In deze privacy verklaring informeren wij u, hoe Dunamis Bewindvoering als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.  

 Deze verklaring geeft inzicht ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Welke gegevens er worden verzameld en welke rechten betrokkenen hebben. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dunamis Bewindvoering (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar cliënten. Indien u zich aanmeldt bij de organisatie, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Dunamis Bewindvoering:

⦁ Toestemming van betrokkene is verkregen; 

⦁ De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 De volgende gegevens van cliënten worden door Dunamis Bewindvoering verwerkt:

⦁ Voor- en achterna(a)m(en) 

⦁ Geslacht 

⦁ Geboortedatum 

⦁ Geboorteplaats 

⦁ Adresgegevens 

⦁ Woonplaats 

⦁ E-mailadres 

⦁ Telefoonnummer 

⦁ IP-adres van een websitebezoeker 

⦁ Bankrekeningnummer(s) 

⦁ Financiële gegevens 

Dunamis Bewindvoering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige  persoonsgegevens van de cliënt: 

– Burgerservicenummer (BSN) 

– Kopie geldig identiteitsbewijs 

– Stukken inzake inkomen, uitgaven en schulden (enkel bij bewind of curatele) 

– Gezondheidsgegevens: stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en vertegenwoordiging (enkel bij mentorschap of curatele) 

– Overige persoonsgegevens welke nodig zijn voor het uitoefenen van de werkzaamheden als wettelijk  vertegenwoordiger 

– Strafrechtelijke gegevens 

 Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen en over te laten dragen naar uzelf of een andere organisatie. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdraging of verwijdering schriftelijk of per email sturen naar Dunamis Bewindvoering. 

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag. 

 Beveiliging van de persoonsgegevens

 Dunamis Bewindvoering neemt passende maatregelen om verlies, misbruik of andere ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Alleen bevoegde en gescreende personeelsleden hebben toegang tot de persoonsgegevens van betrokkenen. Medewerkers van Dunamis Bewindvoering en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door ons vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken indien dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Dunamis Bewindvoering. 

Bewaartermijnen en bewaarplicht

 Dunamis Bewindvoering bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, bewaren wij uw gegevens niet langer dan één jaar. Wanneer er sprake is van bewindvoering, mentorschap of curatele, worden uw gegevens maximaal zeven jaar bewaard. Dit is de wettelijke termijn waar Dunamis Bewindvoering zich aan dient te houden. Nadat de bewaartermijn is verstreken worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. 

 Delen met anderen Dunamis

 Bewindvoering verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dunamis Bewindvoering legt verantwoording over het (testamentair) bewind, mentorschap of curatele dan wel als gevolmachtigde af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeenkomen of afgesproken. Indien dit wel het geval is, is dit vastgelegd in een aparte overeenkomst. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht. Indien u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – kunnen beschikken over uw financiële gegevens, dan dient u ons van te voren schriftelijk toestemming te verlenen om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden. 

 Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG. Als u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. 

 Externe links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de Privacy Statements op deze websites. 

Cookiebeleid 

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy. Daarom willen wij u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. 

 Wat is een cookie? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken terwijl andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of het u mogelijk maken een betere gebruikerservaring aan te bieden. Er zijn verschillende soorten Cookies te onderscheiden. Onze website maakt enkel gebruik van de functionele cookies. 

 Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 

 Dunamis Bewindvoering is actief op Facebook en LinkedIn. Wij hebben geen invloed op de informatie die door Facebook en LinkedIn wordt verzameld. Wij raden u aan om de Privacy Statements van Facebook en van LinkedIn te lezen om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens door hen worden gebruikt.   Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.